RTG,DNA

RTG a DNA

Dysplazie

Dysplazie je dědičná porucha, která ve svých závažnějších formách může způsobit zmrzačení, ochrnutí, nebo bolestivou artritidu kloubu. Je způsobena kombinací genetických a vnějších faktorů. Vyskytuje se u mnoha druhů, ale nejvíce jí trpí psi, především velká plemena.

Na snímku dysplatické kyčle vás upoutá hlavně hlavice stehenní kosti, která není pevně a dostatečně hluboko usazena v kloubní jamce; nebo skutečnost, že hlavice a jamka nejsou na povrchu hladké, ale zdeformované. To může způsobit opotřebení kloubu a velké bolestivé tření při pohybu. Kyčel pak trpí nadměrnou zátěží a je náchylný na vytvoření zánětu, díky kterému se navíc může vyvinout osteoartróza, která je na RTG snímku rozpoznatelná jako malé úlomy kostí, ničící pak dále kloub.

Příčin může být více. Nejpravděpodobněji je kódovaná geneticky, ale také na ni působí vnější faktory – nadměrný pohyb psa v mládí, špatná výživa, přebytečné množství dále podávaných vitamínů apod.. I když se dodržují obecně známá pravidla zmírňující riziko onemocnění a předkové budou mít DKK negativní, není žádná jistota,že se onemocnění psovi vyhne

Bylo prokázáno, že za vznik příznaků DKK mohou mít vliv i faktory životního prostředí psa - především jeho výživa (intenzita růstu): Psi ze stejného vrhu mohou mít podle vlivu prostředí DKK, nebo se u nich projevit nemusí. Prostředí však nijak neovlivňuje dědičnými vlohami podmíněnou možnost onemocnět DKK nebo předávat vlohy k DKK potomstvu.

Vyvážená výživa i přiměřený pohyb mají značný vliv, nikoliv zásadní, na konečný stupeň klinického projevu DKK, zjištěný při rentgenodiagnostice v příslušném věku psa. Základní geneticky danou predispozici vůbec nezmění a neodstraní, ale u postižených jedinců významně ovlivní nejen stupeň pozitivity DKK, ale ve svém důsledku také stupeň klinických příznaků a pohybových obtíží psa. Dnes však existují možnosti, jak vysokému stupni finálního projevu DKK předejít, nebo jak jeho důsledky zmírnit. Řešením je zdravá a vyvážená výživa a zdravý životní styl.

Příznakem dysplazie bývá většinou problém při vstávání, neochota k delšímu a namáhavějšímu pohybu a cvičení, chromost, bolest a podobně. U některých zvířat se tyto příznaky nemusí projevit dříve než v 7 měsících, proto je nutná návštěva veterináře při sebemenším podezření.

Mezinárodní označení stupně dysplazie kyčelních kloubů se označuje velkými tiskacími písmeny A, B, C, D, ale některé státy mají své vlastní označení.

Vysvětlivky:

 • A - normal, negativní
 • B - fast normal, 1/1 (lehké postižení)
 • C - noch zugelassen, 2/2 (těžší postižení)
 • Ostatní písmena jak D 3/3 se v rodokmenech již nevyskytují protože jsou vyřazující z chovu.

V České republice je do chovu povolen maximálně 2. stupeň dysplazie v jakékoli kombinaci (2/1, 0/2, 2/2 a podobně), ze SRN a Rakouska se uznávají výsledky „A“ (normal, fast normal, noch zugelassen). U nás se může uznat lepší hodnocení (ČR a SRN) za předpokladu, že daný jedinec nebyl žádné uznávané zemi vyřazen z chovu.

Rozlišuje se dysplazie kyčelních kloubů (HD) a loketních kloubů (ED).

U německých ovčáků se RTG provádí od věku 12 měsíců. Jestliže chce mít chovatel jedince zařazené do chovu, je povinen udělat rentgen kyčlí, lokty jsou zatím dobrovolné, ale již dnes je dohodnuto s plemennou knihou, že výsledky loktů bude rovněž zapisovat do PP.

Veterinární lékař zasílá snímky k vyhodnocovateli sám. Ten po vyhodnocení snímku zasílá majiteli psa výzvu k úhradě vyhodnocení snímku, nebo zasílá rovnou výsledek tzv na dobírku. Po obdržení výsledku pak majitel psa pošle potvrzení i s společně s PP k zápisu na plemennou knihu.

Smluvní vyhodnocovatel:
MVDr. Milan Snášil, CSc.
Podveská 20
624 00 Brno
Telefon: +420 549 251 419, mobil: +420 605 813 955
E-mail: snasil@seznam.cz

Adresa plemenné knihy:
Plemenná kniha ČKNO
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7


Výsledky zapisuje PK.

Pracoviště v ČR, kde lze provádět rtg. HD a ED a zasílat na vyhodnocení do SRN:

 • Chotěboř – MVDr. Otakar Meloun, Nad Hliništěm 271, 583 01 Chotěboř (tel.: 603 534 641)
 • Český Brod – MVDr. Otakar Novák, Klučovská 128, 282 01 Český Brod (tel.: 321 622 460)
 • Krchleby – MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov (tel.: 379 492 722)
 • Kroměříž – MVDr. Karel Chvátal, Kojetínská 1347, 767 01 Kroměříž (tel.: 573 337 809)
 • Hulín – MVDr. Tomáš Žák, Zahradní 897/5, 768 24 Hulín (tel.: 573 337 809)
 • Havířov – MVDr. Josef Polák, Dělnická 59, 736 01Havířov (tel.: 596 440 607)
 • Havířov – MVDr. Pepřík
 • Horky - Veterinární klinika Horky, Horky 19, 294 73 Brodce

 

Korespondenci se SRN vyřizují přímo veterináři a stanovené poplatky se hradí po obdržení faktury a výzvy k úhradě. Po zaplacení posílá SV PP se zápisem zpět majiteli.

Adresa SV klubu:
Verein für Deutsche Schäferhunde eV.
Steinerne Furt 71
86167 Augsburg

Upozornění:


Od 1.1.2009 musí mít na výstavách ČKNO jedinec zapsán RTG kyčelních kloubů v Průkazu původu již ve třídě dospívajících !!

DNA

Metodika postupu pro uznání jedné z podmínek chovnosti.

Od 1.1.2009 je podmínkou u nově zařazených zvířat do chovu potvrzený odběr vzorku krve pro určení identity DNA v průkazu původu psa (feny) – usnesení konference z 16.2.2008.

Schváleno na únorové konferenci - pro jedince, narozené po 1.7.2012 je k chovnosti platné pouze DNA provedené v Německu.

Pro odběr krve a následné zaslání k analýze a archivaci na SV do Německa jsou nasmlouvána následující pracoviště:

 • Chotěboř MVDr. Otakar Meloun, Nad Hliništěm 271,
 • Český Brod MVDr. Otakar Novák, Klučovská 128,
 • Krchleby MVDr. Milan Decker, Krchleby 44,
 • Kroměříž MVDr. Karel Chvátal, Kojetínská 1347,
 • Hulín MVDr. Tomáš Žák, Zahradní 897/5,
 • Havířov – MVDr. Josef Polák, Dělnická 59, 736 01Havířov (tel.: 596 440 607)
 • Havířov – MVDr. Pepřík
 • Horky - Veterinární klinika Horky, Horky 19, 294 73 Brodce

Lékař zasílá vzorek do laboratoře v Německu. Po výzvě a úhradě obdržené faktury posílá majitel PP k zápisu na SV. Zápis „DNA“ (uložení profilu jedince do databáze), „DNA gpr.“ (rodiče potvrzeni dle PP).

Poznámka:


Aktuální výše poplatku za analýzu je 57 Euro + bankovní poplatek

Nová adresa pro zasílání vzorků DNA do SRN:
Generatio sol. GmBh
Blumenstr. 49
69115 Heidelberg
Deutschland


Předsednictvo ČKNO rozhodlo připravit dostupnější a ekonomičtější variantu zřízením české databáze DNA (viz. níže). Pro podmínky chovnosti platí obě varianty - pro jedince narozené po 1.7.2012 je pro podmínky chovnosti platné pouze DNA provedené v Německu.

Databáze SV a ČR nejsou zatím vzájemně provázány.

Povinnost odběru platí pouze u nově zařazovaných zvířat do chovu. Na jedince již chovné se podmínka nevztahuje. Po 1.1.09 musí u kontrolovaného a registrovaného chovu jedinec splňovat podmínky v den prvního krytí (nakrytí).

Na bonitaci předkládá majitel jedince originál průkazu původu s potvrzeným zápisem o analýze

Českou databázi DNA a služby spojené s vyhodnocením a archivací DNA smluvně zajišťuje akreditovaná laboratoř molekulární genetiky GENSERVICE, s.r.o. Palackého 1 - 3, 612 42 BRNO (areál Veterinární a farmaceutická univerzity) tel.: +420541562186

Biologickým materiálem je pro potřebu analýzy výtěr bukální sliznice – z tlamy ( příloha č.1)

Distribucí odběrových kartáčků jsou pověřeni poradci chovu ČKNO.

Vzorek může odebrat buď přímo laboratoř GENSERVICE (dále jen laboratoř), nebo osoba pověřená ČKNO.

Osobou pověřenou se, v tomto případě, rozumí rozhodčí exteriéru NO, nebo poradci chovu ČKNO, případně vet.lékař. Ti potvrzují podpisem legitimitu odběru včetně identifikace jedince do protokolu odběru (příloha č.2). Vet.lékař opatřuje protokol navíc razítkem. Protokol se vyhotovuje 3x. Jeden si ponechává majitel, druhý zůstává osobě pověřené odběrem a třetí se přikládá ke vzorku.

Vzorek jedince u kterého nelze při odběru potvrdit identifikace (tet.číslo, čip – srovnání s PP) nemůže být k analýze zaslán.

Odebraný vzorek zasílá majitel doporučeně současně s PP, protokolem o odběru a žádankou o vyšetření (příloha č.3) na adresu laboratoře.

Na základě analýzy zaslaného vzorku potvrzuje laboratoř:

 • Individuální identifikaci (profil DNA) - zapsáno do PP jako „DNA (CZ)“
 • Individuální identifikaci (profil DNA) + ověřené rodičovství (parentitu)- zapsáno do PP jako „DNA (CZ) gpr.“

Laboratoř automaticky potvrdí rodičovství a to v případě, že již byli oba rodiče vyšetřeni laboratoří na profil DNA.

Po provedené analýze vyzve laboratoř majitele jedince k úhradě služby a po úhradě zasílá laboratoř majiteli „Osvědčení o genetickém typu psa“ a PP se zápisem o provedení analýzy. Sjednaná cena za vyšetření je 700,- Kč. V případě, že vyšetření jedince nepotvrdí rodičovství, informuje laboratoř o této skutečnosti vedení klubu.