Hygiena a zdraví králíků

 

Hygiena chovu

Každý chovatel by měl zajistit svým zvířatům takové podmínky, aby cítila co nejlépe. Je povinen pečovat o čistotu a pořádek. Nevěnujeme-li dostatečnou pozornost čistotě ustájení dočkáme se špatných výsledků v chovu. Především zabráníme hromadění a ponechávání jakéhokoli množství výkalů a moči v kotci. Vedle pravidelného čištění dbáme ještě na dezinfekci všech prostorů v králíkárně . Musí být provedena alespoň dvakrát ročně a pokaždé vydezinfikujeme kotec před osazením novými jedinci. Pokud tuto zásadu důsledně nedodržujeme dojde postupem času k tkzv. stájové únavě, která se projeví častým výskytem nemocí a zhoršením výsledků chovu. Dezinfekčních prostředků je na našem trhu velké množství, každý chovatel si vybere ten, který mu nejvíce vyhovuje. Volíme je však podle zásady, že zvolený přípravek není nebezpečný chovaným zvířatům a dodržíme výrobcem doporučenou koncentraci.. Před vlastní dezinfekcí prostory a předměty důkladně mechanicky očistíme po provedené dezinfekci prostory důkladně vyvětráme. Hygiena krmení se týká především dodržení čistoty při skladování a úpravě krmiv. Zelená krmiva předkládáme čerstvá, nezapařená a neznečištěná zeminou apod. Okopaniny očistíme od zbytků zeminy a odstraníme plesnivé nebo nahnilé části. U brambor musíme odstranit i klíčky. Seno a sláma musí být zkrmována kvalitní bez příměsí plísní a hniloby a bez chemického postřiku. Objemná krmiva skladujeme v dobře větratelných prostorách,které před uložením nové sklizně důkladně vyčistíme. Jadrná krmiva skladujeme v suchých a čistých prostorách,které alespoň dvakrát do roka důkladně vyčistíme. Používáme pouze kvalitní jadrná krmiva bez plísní a znečištění. Chléb a jiné tvrdé pečivo krmíme zásadně bez plísní. Důkladnému čištění podrobíme hlavně krmítka a napáječky, také u nich provedeme dvakrát ročně dezinfekci. Neméně důležitá je i hygiena při reprodukci králíků . Všechna nově zakoupená zvířata pečlivě prohlédneme a umístíme je do karantény. Denně kontrolujeme zdravotní stav všech zvířat v chovu.a všechny problémy se zdravím a nemocemi řešíme po dohodě s veterinárním lékařem, pravidelně provádíme též preventivní očkování a odčervení celého chovu. Preventivně chráníme králíky po celý rok proti pronikání hmyzu a hlodavců do prostor králíkáren. Jsou nejčastějšími původci nakažlivých onemocnění. Každý chovatel by měl znát alespoň v základech předpisy a zákony týkající se hygieny a veterinární péče v chovu a také zákon na ochranu zvířat proti týrání s tímto tématem související.

 

Dezinfekce

Dezinfekce je soubor opatření , která umožňují ochranu prostředí od choroboplodných původců nemocí. Provádíme ji buďto jako ochrannou nebo ohniskovou. Ochranná dezinfekce je preventivní opatření v dosud zdravém chovu, zlepšuje hygienu chovu, zabraňuje vzplanutí onemocnění a současně chrání i zdraví chovatele. Provádíme ji nejméně 2x ročně celoplošně,během roku po každé výměně osazenstva kotce. Ohnisková dezinfekce bývá prováděna již v chovech ve kterých propukla nákaza,provádí se opakovaně podle pokynů veterináře, ničí a nebo paralizuje původce vzplanuvšího onemocnění.

Dezinfekci provádíme podle daných postupů a vhodnými dezinfekčními prostředky. Podle způsobu provádění mluvíme o dezinfekci mechanické,fyzikální, chemické a biologické.

Mechanická dezinfekce spočívá v důsledném očištění celého prostoru a zařízení,kde se má dezinfekce provádět . Zbavíme zařízení,nářadí,krmítka a napáječky všech nečistot (zbytky trusu,krmiv, steliva apod. ) Již tímto opatřením zbavíme prostředí mnoha mikroorganismů a současně napomůžeme lepšímu pronikání následných dezinfekcí. Fyzikální dezinfekce využívá především účinky vysokých teplot (pára,ožeh) a účinky slunečního záření (UV paprsky) Používá se opalování hlavně kovových konstrukcí a krmítek,dále ponoření keramických, plastových a jiných krmítek do vroucí vody často s přídavkem chemické dezinfekce nebo bývá v praxi využíváno parních přístrojů, které horkou párou za pomoci tlaku odstraní a zdezinfikují i nejmenší nečistoty. Dezinfekce chemická patří mezi nejčastější a nejúčinější způsoby. Využívá nejrůznějších chemických látek , které svým složením přímo ničí nebo narušují původce onemocnění. Zásadně však platí použití chemické dezinfekce až po důkladné mechanické očistě, každé neodstraněné zbytky trusu,krmiva apod. snižují její účinnost. Dezinfekčních prostředků používaných k chemické dezinfekci je na trhu celá řada. Mezi osvědčené prostředky patří Hydroxid sodný asi v 3% koncentraci, jeho účinnost se zvyšuje zahřátím na 80C. Spolehlivě ničí většinu původců onemocnění. Dále tradičním dezinfekčním prostředkem je roztok hydroxidu vápenatého (nehašené pálené vápno) k vybílení kotců. Používáme tzv. vápenné mléko 5-10% roztok připravený z čerstvě vyhašeného vápna. K zesílení účinku můžeme přidat 1-2% roztok chloraminu. V uzavřených prostorách lze využít k dezinfekci par formalínu. K dezinfekci rukou a nástrojů můžeme využít prostředky, které se prodávají v příznivé koncentraci ve sprejích jako jsou např. Septonex, Desisent apod. Při každém použití jakéhokoliv přípravku se musíme držet dávkování a ředění udávané výrobcem a také důsledně dodržovat zásady ochrany zdraví při práci s chemickými přípravky.(použití ochranných pomůcek) Předměty jako jsou např. krmítka,napáječky , jesle na seno apod. po prodělané dezinfekci a vyschnutí před dalším použitím opláchneme čistou vodou. Biologická dezinfekce spočívá v použití teplotvorných užitečných mikrobů, které jsou s úspěchem využíváni k dezinfekci hnoje.(Urychlují jeho rozpad.) V praxi se často uvedené způsoby dezinfekce kombinují dosahuje se tímto způsobem vyššího účinku. Trvalou součástí ochrany zdraví králíků využívanou zvláště u faremních chovu jsou dezinfekční rohože. Jsou instalovány u vchodu do chovatelského zařízení a jejich šíře je taková aby se nedaly překročit. Jako výplň bývá použito pilinové nebo molitanové výplně, která je nasáklá dezinfekčním prostředkem. Do těchto rohoží se jako dezinfekční prostředek používá vápenné mléko 5-10% s přidáním 2% hydroxidu sodného nebo 4% roztok chloraminu. V zimě se proti zamrzání přidává kuchyňská sůl.Účinná a správně provedená dezinfekce nám pomůže z velké části zajistit ochranu zdraví králíků.

 

Dezinsekce

Je soubor opatření, která směřují k zneškodnění škodlivého hmyzu, který je přenašečem mnoha nakažlivých onemocnění. V halových chovech bývá s úspěchem použito instalace sítí proti hmyzu do oken a dveří, což velkou měrou sníží výskyt hmyzu ve stáji. Lze použít i odpuzujících postřiků nebo naopak feromonních lapaček na hmyz. Částečně se osvědčilo i použití lepících pásů nebo desek. Na trhu již byly uvedeny i postřiky proti hmyzu,které však neškodí chovaným zvířatům. Podobně je prováděna i ochrana tradičního chovu králíků ve venkovních králíkárnách, s přihlédnutím k stávajícím možnostem.(sítě instalujeme na dvířka kotců, nejlépe z vnější strany) Ze zkušenosti starších chovatelů králíků můžeme využít např. vysazování odpuzujících dřevin a rostlin v blízkosti králíkáren(ořešák, kaštan, bez černý, aksamitník apod.)

 

Deratizace

Je opatření k hubení škodlivých hlodavců,kteří znečišťují skladované krmivo svými výkaly a přenášejí mnoho nakažlivých onemocnění. Hubení provádíme za pomocí pastí nebo lapaček s použitím návnad. Nebo za použití jedů určených k hubení škodlivých hlodavců. Při práci s jedy musíme dodržovat maximální opatrnost, klást návnady jen na taková místa kde není možnost pozření jedu samotnými chovanými zvířaty nebo ostatními domácími zvířaty jako např. psi a kočky. Nezbytné je použití ochranných pomůcek. Ve faremních chovech se instalují do větracích a kanalizačních otvorů zábrany, které znemožňují přístup hlodavců do stájí. Zvláště je nutné ochránit sklady krmiv a nádrže na vodu.