Tetování a registrace králíků

Tetování králíků slouží k jejich identifikaci. Identifikace nám slouží k ověření původu králíka,jeho příslušenství k danému plemeni, určení stáří a zařazení stupně chovu. Výstav se mohou účastnit jen zvířata čistokrevná a řádně tetovaná tedy registrovaná. Tetování králíků se je u nás prováděno od roku 1926. Vlastní tetování a registrace se řídí podle platného registračního řádu,který byl schválen v Praze r. 1998. 

Tetovací značky

Do levého boltce králíka se tetuje písmeno velké C (příslušenství k státu Česká republika) dále se zde umístí číslo měsíce narození mláděte a konečné číslo roku narození mláděte. Tak např. Mládě narozené v dubnu roku 2005 bude mít v levém uchu tetovací značku C 4 – 5.

Do pravého boltce je tetování poněkud složitější. Značky se rozlišují podle daného chovu. Při všech stupních chovu musí být chovatel členem ČSCH. Je-li chovatel řadovým členem a nemá na svůj chov uznán některý kontrolovaný chov případně výzkumný chov nebo není-li členem chovatelského klubu. Umístí se do pravého ucha číslo okresu ve kterém byl králík zaregistrován a pořadové číslo králíka v daném plemeni, které mu bylo přiděleno okresním registrátorem v daném roce. Takový králík má např. v pravém uchu tyto značky 70 – 123, což značí že králík byl zaregistrován v okrese Prostějov pod pořadovým číslem daného plemene 123. (stodvacátétřetí mládě daného plemene v okrese) Seznam čísel okresů v České republice pro tetování králíků najdete ve vzorníku pro posuzování. Pro členy, kteří jsou specializování v klubu určitého plemene se do pravého ucha natetuje velké písmeno S, které značí příslušenství v klubu a pořadové číslo králíka daného plemene zaregistrovaného klubovým registrátorem v tom roce. Tak např. králík s tetováním v pravém uchu S – 25, značí že jeho chovatel je členem klubu tohoto plemene a králík byl zaregistrován klubovým registrátorem jako dvacáté páté mládě toho roku v klubu. Dalším typem chovu jsou chovy plemenné a kmenové. Jde o vyšší stupeň plemenářské práce v těchto chovech a majitelé těchto chovů je musí mít oficiálně schváleny. Pro zvířata z těchto chovů platí, že tetovací značky v pravém uchu začínají písmenem velké P pro zvíře z plemenného chovu a nebo písmenem velké K pro zvíře z kmenového chovu. Za písmeno se dále v uchu natetuje pořadové číslo mláděte daného plemene kontrolovaného chovu přidělené klubovým registrátorem. Tak např. králík s tetováním v pravém uchu K – 7, pochází z kmenového chovu a je sedmým zaregistrovaným mládětem takového chovu v klubu daného plemene. Posledním typem chovu jsou chovy výzkumné. Mláďata z takového typu chovu mají v pravém uchu natetováno číslo pořadí mláděte ve výzkumném chovu toho roku a za číslem velké písmeno P, což značí výzkumný chov. Tak. Např. mládě s tetováním pravého ucha 11-P je jedenáctým mládětem registrovaným v daném výzkumném chovu. Viz obrázek uší s tetováním.

Povinnosti chovatele při registraci králíků.

Chovatel je povinen hlásit k registraci pouze mláďata jejichž oba rodiče daného plemene jsou čistokrevní, zaregistrování, tetovaní a mají odpovídající ocenění z výstavy nebo stolního posuzování a jsou stejného plemene a stejného barevného rázu.(Výjimku jsou podrobně popsány v registračním řádu, který je součástí vzorníku králíků) Mláďata by měla být registrována do stáří 3 měsíců. Ocenění u běžně chovaných plemen musí splňovat kvalifikaci výborně, velmi dobře nebo dobře. První vrh může být zaregistrován i na predikát, mládě výborné,mládě velmi dobré a nebo mládě dobré. Predikát předpokládá toto ocenění v dospělosti. U plemen s velmi malým rozšířením a nebo u kresebných plemen lze zaregistrovat i vrhy od rodičů oceněných dostatečně nebo mládě dostatečné. Dále je možná registrace od zvířat oceněných neklasifikován chovu schopen a nebo mládě neklasifikováno chovu schopno. Chovatel nebo majitel chovného zvířete je povinen poctivě vyplnit připouštěcí potvrzení a rodokmeny v počtu přihlašovaných mláďat.

Tyto vyplněné dokumenty předá registrátorovi své základní organizace, který je zkontroluje opatří razítkem organizace a podepíše. Následně je odešle okresnímu registrátorovi. V případě jeli chovatel členem některého klubu plemene a registruje zvířata v klubu nebo má uznán výzkumný chov, dokumenty pouze zkontroluje, orazítkuje, podepíše a vrátí je chovateli,který je sám odešle příslušnému registrátorovi. Registrátoři v okresních, klubových organizací i registrátoři ústředí přijaté dokumenty zkontrolují, opatří razítkem, podpisem a přidělí registrovaným zvířatům pořadová čísla. Zároveň zapíší údaje o jejich registraci do evidenčních knih a odešle podle druhu chovu zpět k chovateli nebo registrátorovi organizace.

Prakticky tetování provádí zkušení školení tetovatelé z řad členů ČSCH. Zvířata se tetují přímo u chovatele, který předloží tetovateli řádně vyplněné a ověřené rodokmeny a připouštěcí potvrzení. Tetovatel musí znát pravidla jakým způsobem se zvířata registrují a jak má správně umístit tetovací značky v každém boltci uší. Má ovládat i platné standardy králíků, aby vyloučil z registrace zvířata,která v době tetování mají nepřístupné vady. Každoročně probíhá školení tetovatelů ZO, kde si zdokonalují své znalosti v tomto oboru. Vlastní tetování se provádí tetovacími kleštěmi, do kterých se vkládají příslušná čísla a písmena vytvořená z jehel. Před vlastním umístěním značek do ucha se tetovatel přesvědčí o správnosti sestavení na kousku tuhého papíru. Předejdeme tak špatnému nebo obrácenému umístění. Značky umístíme tak aby při pohledu na králíka zepředu byla v uchu pěkně vidět, zároveň se snažíme o umístění mimo hlavní krevní žilky ucha. Do vytetovaných znaků se štětečkem vetře tetovací barva a promne se prsty. Jehly musí být vpíchnuty veskrz ucha. Dobře provedené tetování nám zajistí jasnou viditelnost a čitelnost přidělených značek. Stejné značky, které se vytetují králíkovi do ucha se tetovacími kleštěmi propíchnou do stanovené kolonky na rodokmenu příslušícímu k danému zvířeti. Při tetování je nutná pomoc chovatele nebo druhé osoby,která tetovaného králíka přidrží na neklouzavé podložce. Tetovatel musí udržovat tetovací kleště včetně písmen a čísel v čistém stavu a před a po provedeném tetování je náležitě vydezinfikuje. Dále je povinností tetovatele vést záznamy o natetovaných zvířatech. V případě ztráty rodokmenu králíka, lze podle tetovacích čísel zvířete vystavit tzv. Duplikát. Lze o něj požádat prostřednictvím registrátora ZO.

Tiskopisy pro vyplnění chovatel získá od registrátora ZO, který je objedná dle potřeby v ústředním středisku. Viz obrázek rodokmenu a připouštěcího potvrzení.

Přehled zkratek plemen a barevných rázů

 

Velká plemena

BO Belgický obr

BOA Belgický obr albín

FB Francouzský beran

Mm Moravský modrý

NoS Německý obrovitý strakáč

 

Střední plemena

AB Anglický beran

MB Míšenský beran

Fs Francouzský stříbřitý

Vss Velký světlý stříbřitý

Nvs Německý velký stříbřitý

Čv Činčila velká

MS Meklenburský strakáč

Vm Vídeňský modrý

Vč Vídeňský černý

Vb Vídeňský bílý

Vš Vídeňský šedý

Vmš Vídeňský modrošedý

Hb Hototský bílý

ČA Český albín

Nč Novozelandský červený

Nb Novozélandský bílý

Bu Burgunský

Kuv Kuní velký

Siv Siamský velký

Kal Kalifornský

Ni Nitranský

Ze Zemplínský

J Japonský

TS Tříbarevný strakáč

ČL Český luštič

ČS Český strakáč

Al Aljaška

Ha Havanský

Du Durynský

Bí Bílopesíkatý

Mbh Moravský bílý hnědooký

Za Zaječí

 

Malá plemena

MaB Malý beran

Čm Činčila malá

Dl Dailenár

Ma Marburský

Čč Český červený

Rh Rhonský

Ku Kuní

Si Siamský

Rys Rys

Pe Perlový

S  Stříbřitý malý

Ho Holandský

AS Anglický strakáč

T Tříslový

Ččp Český černopesíkatý

Hm Holičský modrý

R Ruský

 

Zakrslá plemena s normální srstí

ZB Zakrslý beran

He Hermelín

Z  Zakrslý

Z str Zakrslý strakáč

 

Krátkosrstá plemena

Ca Castorex

Rex Ss Slovenský sivomodrý rex

Rex Rexi střední a malé velikosti

ZRex Rexi zakrslí

 

Dlouhosrstá plemena

A Angora

Li Liščí

Zli Zakrslý liščí

 

Plemema se zvláštní strukturou srsti

Sa Saténový