Výzkumné a kontrolované chovy

 

Výzkumné chovy

Záměrem výzkumných chovů je vyšlechtění plemen nových nebo zušlechtění již stávajících plemen. Jsou rozděleny na chovy šlechtitelské a chovy regenerační. Cílem šlechtitelských chovů je vyšlechtit nové plemeno dosud u nás neuvedeno ve vzorníku a tedy neuznané. Může být však uvedeno v zahraničních vzornících. Druhým cílem šlechtitelského chovu je rozšíření barevných rázů u plemen již uznaných. Vždy však jde o novinky. Regenerační chovy mají za úkol obnovovat plemena a barevné rázy málo početných plemen a barevných rázů uvedených v našem platném vzorníku.Případný zájemce o výzkumný chov si musí vyžádat příslušný formulář žádosti na ÚV ČSCH. Po jeho vyplnění požádá o potvrzení svoji základní organizaci, okresní výbor a chovatelský klub je-li členem. Ve formuláři je zvláště důležité vyplnění podrobného popisu šlechtění, daný cíl a genetický postup. Vyplněný a potvrzený dokument odešle zpět na ÚV ČSCH, který schválí nebo neschválí povolení takového druhu chovu. Konečný cíl výzkumného chovu musí být předem jasný a musí být znám i jeho budoucí genotyp. Výzkumné chovy pracují jen se zvířaty jejichž genotyp je známý v žádném případě nelze použít nahodile vržená zvířata. Ve většině případů na vyšlechtění nového plemene nebo barevného rázů pracuje současně několik chovatelů, aby si mohli vzájemně pomáhat. Chovatel,kterému byl povolen výzkumný chov je povinen v průběhu šlechtění vést pečlivě přesné záznamy a veškeré odchovy registrovat prostřednictvím ústředního registrátora. Dále je povinen průběžně jednou ročně zaslat zprávu o výsledcích šlechtění v daném roce. Výzkumný chov končí předvedením vyšlechtěné novinky nebo nového barevného rázu na některé národní výstavě v počtu nejméně 8 kusů s návrhem na uznání. Posouzení provede určená komise posuzovatelů, která novinku uzná nebo ji nedoporučí. Výzkumný chov je skončen úspěšným uznáním plemene nebo barevného rázu a vytvořením standardu se zařazením do vzorníku králíků.   

Kontrolované chovy

 

Jsou chovy králíků jenž mají za úkol produkovat velmi kvalitní chovné králíky pro potřeby chovatelů s ustálenými plemennými znaky splňující podmínky standardu. Soustřeďují chovatele, kteří stabilně dosahují vysokého ohodnocení svých zvířat na výstavách a mají zájem dále zvyšovat úroveň svého chovu. Rozlišujeme dva stupně kontrolovaných chovů.

Prvním stupněm je chov plemenný – chovatel,který se zajímá o uznání tohoto stupně kontrolovaného chovu musí splnit několik podmínek. Měl by dosahovat v předcházejících třech letech předních výsledků na vrcholných výstavách. (národních a speciálních), měl by být doporučen výborem své základní organizace, příslušnou odbornou komisí chovatelů králíků a výborem chovatelského klubu. Chovná zvířata chovatele musí odpovídat požadavkům pro tento druh chovu. Početní stav chovu by měl být nejméně dva chovní samci a čtyři chovné králice. Samci by měli dosáhnout kvalifikace výstavního ocenění u běžně chovaných plemen nejméně 94 bodů a u méně chovaných plemen, angor a u strakáčů nejméně 93 bodů. Chovná zvířata musí ze dvou třetin pocházet z vlastního chovu. Všechna zvířata musí být zdravá, chovatelská zařízení používaná pro chov musí být na odpovídající technické,hygienické a estetické úrovni, s vhodnými plošnými rozměry pro dané plemeno.

Druhým stupněm kontrolovaného chovu je chov kmenový – pro jehož přiznání musí uchazeč splňovat podmínky stejné jako u plemenných chovů a navíc musí dosahovat v rámci plemenných chovů předních výsledků a na vrcholných výstavách dosahovat velmi dobrých ocenění. Chovná zvířata musí být v početním stavu alespoň tři chovní samci a šest chovných králic. Ocenění chovných samců musí dosahovat u běžně chovaných plemen nejméně 95 bodů a u málo chovaných plemen,angor a strakáčů nejméně 94 bodů. Králice musí dosáhnout u běžných plemen 94 bodů a u méně chovaných 93 bodů. Pro uznání některého z kontrolovaných chovu musí být vyplněna žádost, která je potvrzena příslušnými orgány. (základní organizace,okresní komise a výbor klubu) a zaslána na ústřední výbor Českého svazu chovatelů. Po jejím schválení proběhne uznávací řízení, které se provádí u chovatele prostřednictvím komise složené z posuzovatele, člena základní organizace a člena okresní komise. Při vlastním řízení jsou chovatelem předvedena chovná zvířata s předložením rodokmenů a oceňovacích lístků. Dosud neoceněná zvířata, která hodlá chovatel zařadit do chovu jsou přítomným posuzovatelem posouzena. Komise posoudí splnění podmínek pro uznání chovu a rozhodne o doporučení nebo nedoporučení. Konečné rozhodnutí zašle na příslušném tiskopisu ústřední komisi. Byl –li chov uznán je chovateli zasláno vyrozumění o uznání plemenného nebo kmenového chovu. Následně se provádí obhajoba chovu každý druhý rok v zimních měsících novým uznávacím řízením. Registrace jedinců těchto chovu se řídí směrnicemi platného registračního řádu. Evidenci chovu vede sám chovatel v přehledných a přesných záznamech. Každoročně sám chovatel provede písemné vyhodnocení chovu, jejichž kopie zašle ústřední komisi a výboru klubu. Vyhodnocení by mělo obsahovat počty chovných králíků s jejich hodnocením na výstavách, výsledky odchovu, výstavní ocenění odchovu a jeho registrace. Jedenkrát ročně může být provedena kontrola v chovu prostřednictvím pověřené osoby. Chovatel mající přiznán plemenný nebo kmenový chov je povinen vystavovat svoje zvířata na vrcholových výstavách a dosahovat velmi dobrých výsledků, zaslat každoročně hodnotící zprávu ústřední komisi, umožnit kontrolu chovu, může mýt uznán pouze jeden kontrolovaný chov, může registrovat všechna mláďata z vrhu bez ohledu na jejich počet a při své práci může využít příbuzenské plemenitby.Kontrolované chovy jsou zárukou nejvyšší kvality chovu a umožní běžným chovatelům zkvalitnění svého chovu.