Výstavy králíků

Slouží k soutěžení a prezentaci chovatelům králíků a jejich chovu, dále k propagaci chovatelství a seznámení veřejnosti s jednotlivými plemeny. Hlavně děti a mládež zde mohou přijít do kontaktu s živými zvířaty, poznat jejich rozmanitost a krásu. Chovatelé si na výstavách vyměňují svoje poznatky a zkušenosti v chovu, nakupují, vyměňují a prodávají nové chovné jedince a navazují nebo utvrzují přátelství,která často přesáhnou hranice související s chovatelstvím, často výstavy navštěvují i celé rodiny. Výstavy dělíme na místní, oblastní, speciální, celostátní a mezinárodní. Pořadatelé jednotlivých výstav jsou povinni připravit vystavovaným zvířatům odpovídající podmínky a dobře se během konání výstavy o ně starat. Zvířata, která jsou na výstavu dopravena převezme odpovědný pracovník organizace,která výstavu pořádá. Umístí je do přidělené klece a poskytne jim krmení a vodu. V letních měsících jim zajistí i přistínění klecí. Před vlastním otevřením výstavy pro veřejnost probíhá tzv. posuzování. To provádí delegovaní posuzovatelé za pomoci pracovníků pořádající organizace. V průběhu posuzování posuzovatel zvíře pečlivě prohlédne a na základě zjištěných poznatků vyplní oceňovací lístek jedince a doplní údaje do oceňovacího lístku pro kolekci je-li králík přihlášen v kolekci. Po posouzení všech zvířat výstavy vybere posuzovatel nebo komise posuzovatelů jedince, kterým budou uděleny čestné ceny nebo poháry.

Kategorie vystavovaných zvířat, kolekce a jednotlivci

Králíci jsou vystavováni jako jednotlivci nebo v kolekcích. Kolekce se sestavují jako sourozenecké, malé rodiny, velké rodiny a nebo chovné skupiny. Při posuzování v kolekcích se nejdříve posoudí všechna zvířata samostatně a vystaví se jim oceňovací lístek jednotlivce a podle součtu bodů na jednotlivých oceňovacích lístcích se vypočítá bodová hodnota kolekce na kterou se vystaví samostatný oceňovací lístek. Zvířata lze vystavovat v kategorii mláďat a v kategorii dospělých. Mláďata se vystavují od věku 3 měsíců do stáří 5 měsíců u plemen malých a zakrslých s různým typem srsti. Od věku 3 měsíců do stáří 7 měsíců u plemen středních a velkých s různým typem srsti. Při vlastním zjištění věku mláděte se počítá měsíc konání výstavy ale nepočítá se měsíc narození. Např. zvíře, které se narodilo v březnu tohoto roku je vystavováno v září téhož roku má věk 6 měsíců. Stáří se počítá bez ohledu na den v měsíci. Mláďata jsou hodnocena tzv. predikátem, který předpokládá udávané hodnocení i v dospělosti. Tak například mládě posouzené jako mládě velmi dobré má předpoklady,že v dospělosti dosáhne ocenění velmi dobrý. Do kategorie dospělých zvířat připadají jedinci plemen malých a zakrslých od stáří 6 měsíců a u plemen středních a velkých od 8 měsíců. Horní hranice věku není omezena. Klasifikace se provádí bodovacím systémem určeným vzorníkem, který má sedum pozic. Maximální počet bodů je 100. Celkové ohodnocení se získá součtem bodů ve všech pozicích. V první pozici se posuzuje hmotnost králíka daného plemene. Maximální počet bodů této pozice je 10. Hmotnost je zjišťována vážením a vyhodnocením podle požadavků vzorníku pro jednotlivé plemena. V druhé pozici posuzovatel ohodnotí tvar zvířete, průběh hřbetní línie,poloha pírka, poloha končetin, kůže králíka a pohlavní orgány. Maximální počet bodů v této pozici lze získat 20. Ve třetí pozici se hodnotí typičnost , posuzuje se harmonie tvarů těla, hlava a uši.Maximum je 20 bodů. Ve čtvrté pozici se posuzovatel zaměří na posouzení srsti. Zde je možné dosáhnou maximálně 15 bodů. Pátá a šestá pozice slouží k ohodnocení plemenných kritérií u jednotlivých plemen. V páté pozici můžeme získat maximálně 20 bodů a v šesté 10 bodů. Pozice sedmá má maximální hodnotu 5 bodů. Poslední sedmá pozice slouží posuzovateli k ohodnocení péče chovatele a posouzení momentální zdraví králíka. Viz obrázek oceňovacího lístku králíka. Bližší informace o posuzování, udílení bodů a standardech jednotlivých plemen najdeme v platném vzorníku pro posuzování nebo nám je sdělí posuzovatel.

Ceny a jejich druhy,které lze na výstavách získat.

Cena, kterou králík obdrží je vyjádřením jeho kvality a oceněním chovatelských úspěchů jednotlivých chovatelů. Mohou být věcné nebo finanční. Jsou uděleny nejlepším představitelům plemene. Jejich počet je ovlivňován možnostmi pořadatelů nebo dary sponzorů. Většinou se nakupují z prostředků pořádajících organizací, prostřednictvím darů sponzorů, dotací obcí a měst nebo z darů jednotlivých chovatelů a organizací. Dárci mohou určit bližší přidělení. Jako např. na nejlepšího jedince národního plemene, na nejlepšího samce apod. Nejčastěji bývá udělena čestná cena, která se uděluje na nejlepšího jedince nebo kolekci na všech druzích výstav. Dále je možné udělit Šampióna , který se uděluje jen na dospělá zvířata s kvalifikací nejméně velmi dobře a může mít bližší upřesnění. Mistr klubu- je udělována na výstavách speciálních klubů za nejlepší kolekci. Nejvyšším oceněním v ČR. Je mistr ČR tato cena je udělována na celostátních výstavách na kolekce a Šampión ČR což je titul pro dospělá zvířata,který lze získat na celostátní výstavě a je podmíněn oceněním výborně. Na mezinárodních výstavách lze získat titul mistr Evropy, Evropský šampión a čestné ceny za nejlepší samici a samce v daném plemeni. Ocenění za nejlepší samici a nejlepšího samce lze získat i na všech výstavách je-li ve výstavních podmínkách vyhlášen. Zadávání jiných cen může určit pořadatel dle svých možností a druhu výstavy. Platí však, že vždy je musí udělit posuzovatel, jejich přidělení nesmí měnit pořadatel ani nikdo jiný. Cena, kterou zvíře získá musí být zaznačena na jeho oceňovacím lístku.

Prohlídka králíka před výstavou

Chovatel,který má svůj chov zaměřen k sportovním účelům a chce vystavovat králíky by měl mít dobré znalosti o plemeni,které chová. Znát standard daného plemene. Všechny standardy jsou v plném platném znění uvedeny ve vzorníku pro posuzování králíků, kde jsou uvedeny i všechny nepřístupné vady daného plemene. Před vlastním přihlášení králíka na výstavu si chovatel sám prohlédne stav zvířete a posoudí podle svých znalostí možnosti daného jedince. Králíka si postaví na neklouzavou podložku na stůl. Prohlédne mu uši, dále prohlédne oči zda jsou na obou stranách stejné barvy a netrpí-li očním výtokem. Slepota vylučuje zvíře z ocenění.Postoupí k prohlídce nosních otvorů, které mají být čisté bez jakéhokoliv výtoku. Zaměří se na celkový vzhled králíka, jako je typ,tvar, držení uší a pírka. Srst její pružnost,lesk, hustota, barva a případně utváření kresebných znaků. Nemáme-li dostatek zkušeností požádáme o pomoc zkušenějšího chovatele. Důležitým prvkem hodnocení je i odpovídající hmotnost králíka,kterou zjistíme zvážením jedince a porovnáme s hmotností a stářím udaném standardem vzorníku. Nevykazuje-li králík žádné závažné vady a je-li zdráv, očkován a v dobré kondici přihlásíme ho na vybranou výstavu. Termíny výstav a adresy pořádacích organizací, které můžeme požádat o zaslání přihlášky zjistíme nejčastěji prostřednictvím své ZO, dále jsou aktualizovány v chovatelských časopisech a na internetu. Přihláška obsahuje údaje a podmínky za kterých lze zvířata na ní vystavit. Jedná se především o veterinární podmínky,výstavní podmínky, poplatky, udělované ocenění aj. Vyplněnou přihlášku odešle chovatel nejpozději do uzávěrky zpět na uvedenou adresu pořadatele.

Příprava králíků na výstavu.

Před vlastním posláním králíků na výstavu musíme věnovat určitý čas jejich přípravě. Mnoho chovatelů tuto přípravu podcení a jsou nemile překvapeni poznámkou na oceňovacím lístku. Zvířata na výstavu musí být především zdravá, čistokrevná, registrovaná a na výstavu řádně ošetřena. V opačném případě je často zvíře pro svůj celkový vzhled neklasifikováno. Zvířata, která chceme připravit na výstavu vybíráme již delší dobu předem. Každý chovatel by měl dobře znát své plemeno a vědět o vadách, které vylučují zvířata výroky výluka a neklasifikován, aby nepřipravoval na výstavu zvířata, která díky těmto vadám nemají šanci na kvalitní ocenění. V nastudování standardu a zjištění vad určitého plemene nám velmi pomůže vzorník králíků. Vybraným jedincům sestavíme krmnou dávku tak aby byla vyvážená a obsahovala dostatek vitamínů,minerálních látek a stopových prvků. Zásadně však zvířata nepřekrmujeme na výstavu musí mít odpovídající hmotnost danou vzorníkem. Nejméně tři týdny před určenou výstavou zařadíme do krmné dávky zrniny a krmiva, která obsahují tuk (slunečnicová nebo lněná semena). Zlepší to kvalitu srsti vystaveného zvířete. Zvířatům vybraným na výstavu pravidelně odstraňujeme nečistotu z kotců. U bílých a světlých plemen se osvědčilo časté podestýlání čistou slámou nebo ustájení na roštech. To se osvědčilo hlavně u angorských králíků. Pokud i přesto došlo k znečištění srsti u bílých králíků je možné drobné nažloutlé skvrny vyčistit peroxidem vodíku. Je vhodné připravit králíky na výstavu i vhodnou drezúrou. Spočívá v častém braní králíků do rukou, zvyknutí na přenášení a naučení výstavního postoje na stole. Takto připravená zvířata umí svoji krásu tzv. prodat. Nedivočí a ani se na stole nekrčí strachem. Výstavní postoj je velmi důležitý u plemene králíka zaječího a u zakrslých plemen. Před vlastním odesláním na výstavu upravíme drápky králíka na patřičnou délku (konec drápku je kryt srstí), vyčistíme pohlavní koutky ( nejlépe smotkem vaty nebo jemným hadříkem) a zbavíme uši ušního mazu. Přípustné je i odstranění ojedinělých bílých chloupků ze srsti barevných plemen králíků. V žádném případě se však nesmí odstraňovat celé skupinky bílých chloupků. Není povoleno ani barvení nebo odbarvení drápků,srsti nebo stříhání srsti na laloku nebo vystříhání skvrn u kresebných plemen. Zvířata odesíláme nebo odvážíme na výstavu v přepravních bedýnkách, odpovídajících danému plemeni velikostí. Měly by být vyrobeny tak aby nepropouštěly moč a aby byl zajištěn dostatek vzduchu. Na dno přepravky je vhodné umístit rošt z latěk, pod nějž nasypeme vrstvu pilin vnitřek přepravní bedny nad roštem vysteleme senem nebo jemnou slámou. Bohužel se často setkáváme s nevyhovujícími bedýnkami, ve kterých nezodpovědní chovatelé svá zvířata zasílají. Díky takovéto nevhodné přepravce může dojít i k úhynu zvířete. Správná příprava zajistí našim zvířatům dobrou šanci na kvalitní ocenění na výstavě.

 

Přepravky pro králíky

Přepravní bedýnky na králíky by měly být vzdušné,lehké,přiměřeně velké dle plemene aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům na bezpečnou a šetrnou přepravu zvířat. Nejčastěji jsou zhotovovány ze dřeva nebo lehké překližky. Nevhodným materiálem je plech protože především v letním období se snadno zahřívá a může způsobit přehřátí zvířete s následným úhynem. Přepravky mají různé konstrukce. Rozměry přepravky pro malá plemena musí být nejméně 40x25 cm s výškou 35 cm, Nejlepší a nejrozšířenější typ je přepravka s částečně zešikmenou přední stěnou, která je otevíratelná. Zároveň slouží k větrání, proto je opatřena pletivem nebo drátěnými příčkami. Dno přepravky je vhodné ošetřit oplechováním aby se zabránilo prosakování moči. Umístěním dřevěného roštu zabráníme zamokření a znečištění srsti králíka močí. Nad rošt umístíme vrstvu sena nebo slámy. Vhodným doplňkem přepravní bedýnky je schránka na doklady, která bývá umístěna uvnitř nebo zvenku . Při vnitřním umístění schránky musíme dbát aby se doklady neznečistily močí a zvíře je nemohlo okusovat. Důležitou součástí je i vhodné uzavírací zařízení. Někdy je pro pořadatele výstav úplným rébusem jak přepravní bednu otevřít. Různé drátování, zavazování provázkem zatlučení hřebíky apod. je zcela nevhodné. Osvědčilo se uzavření přepravky petlicí se zajištění šroubkem s maticí nebo zajišťovací sponou. Nedílnou součástí je i dobře tvarovaná rukojeť určená k přenášení, zvláště u těžších plemen se nám nevhodné držadlo může při přenášení zařezávat bolestivě do rukou. Při delším transportu můžeme zvířatům na cestu přidat do přepravní bedny kousek mrkve nebo jablka. Zvláště v letním období. Přepravní bedýnky jsou také jakousi vizitkou chovatele a úrovně jeho chovu. Mohou nám mnoho napovědět o kvalitě péče jakou ten který chovatel věnuje svým zvířatům. Viz obrázek přepravní bedny.

 

Návrat z výstavy

Po skončení výstavy jsou zvířata zasílána a nebo odvážena zpět ke svému chovateli. Králíky umístíme do karanteních klecí, které jsou umístěny mimo vlastní chov. Ponecháme je v karanténě nejméně 14 dnů a krmíme je až jako poslední. Po uplynutí karanténí doby a neobjeví-li se příznaky žádného onemocnění umístíme je do králíkáren k ostatním.